Home Nieuws Tech Oost: Waar staat het voor?

Tech Oost: Waar staat het voor?

30 januari 2024

Process Your Future, TechYourFuture, TechForFuture, CIVON Innovatiecentrum en TechWise Twente slaan de handen ineen om, samen met het onderwijs- en werkveld, een duurzame, technische arbeidsmarkt in Oost-Nederland te behouden. Dat doen we door te investeren in kennisintensief en praktijkgericht opleiden. Door een gezamenlijke inzet op vraaggestuurde actielijnen kunnen we verder, breder en impactvoller zijn dan wat per individuele PPS mogelijk is.

Deel dit bericht!

De link is gekopieerd

De toekomst is voor Oost-Nederlandse technici nogal ongewis. Enerzijds is er een toenemende vraag naar jonge technici vanuit de regionaal sterk vertegenwoordigde maakindustrie. Dat blijkt wel uit het feit dat de meeste net afgestudeerde studenten kunnen kiezen uit meerdere banen. Tegelijkertijd staat de regio onder druk van vergrijzing, een gestaag afnemend arbeidspotentieel, de continu dalende instroom van studenten en moet het vechten tegen de braindrain en behoud van kennis voor de regio. Dit in combinatie met een breed scala aan maatschappelijke uitdagingen rondom vergaande digitalisering, ingrijpende automatisering en het aanjagen van leven lang ontwikkelen van technisch personeel. Conclusie uit de regiovisie is onder meer dat de kwantitatieve en kwalitatieve druk op arbeidskrachten in de regio Oost-Nederland toeneemt. En sterker toeneemt dan in het westen van het land. De kwantitatieve oplossing kan deels gezocht worden in de verhoging van de productiviteit door gebruik te maken van slimme technologieën die de productiepraktijken verbeteren. De daarbij passende (technische) vaardigheden zijn echter niet afgestemd op de vaardigheden van de huidige arbeidskrachten. En, door ingrijpende structurele veranderingen op de arbeidsmarkt die de manier waarop het werk wordt gedaan zal veranderen, verouderen deze vaardigheden ook nog eens razendsnel. Om het volledige potentieel van Smart Industry te realiseren mist een grote meerderheid van de bedrijven in de Smart Industry werknemers met de juiste vaardigheden, voldoende menselijk kapitaal en de kennis om technologieën te implementeren en toe te passen. De Nederlandse industrie en samenleving lopen het risico productiewerkers niet mee te krijgen in de Industrie 4.0 en er ook niet in te slagen de huidige grote transities het hoofd te bieden, noch eraan bij te dragen. Een gezamenlijke actie tussen kennisinstellingen, mkb-bedrijven en andere belangrijke stakeholders is daarom noodzakelijk om dit gebrek aan toekomstbestendig menselijk kapitaal aan te pakken.

 

Samen bouwen aan de toekomst van het regionale bedrijfsleven en de Oost-Nederlandse technici.

De PPS-en (Privaat Publieke Samenwerking), slaan de handen ineen om, samen met het onderwijs- en werkveld, een duurzame, technische arbeidsmarkt in Oost-Nederland te behouden. We sluiten aan bij het regionale thema Smart Industry, met een focus op de rol van Industrie 4.0 en de energietransitie en circulariteit. Samen vormen we een ecosysteem waarin vraagstukken uit het bedrijfsleven geïnitieerd, geëntameerd en gecoördineerd worden. Dit cluster heeft dan zowel een adviesfunctie, als de functie van een ecosysteem dat samen met het bedrijfsleven toewerkt naar een oplossing van veelzijdige, maatschappelijke vraagstukken gericht op de toekomst. Door de expertise van de verschillende PPS-en te kruisen en te combineren met andere intermediaire gremia ontstaan mogelijkheden om adequater en daadkrachtiger op te treden richting regionale partners. Verder kan vanuit het collectief een nieuwe groep mkb’ers bediend worden doordat hun veelzijdige (en vaak abstractere) vraagstellingen dan beter voet aan de grond krijgen. Gevraagde en geïnitieerde acties komen dan via Tech Oost bij de juiste groep PPS-en die deze actie, samen met de betrokken kennisinstellingen, verder oppakt en uitvoert. Resultaten en ervaringen komen via het cluster dan weer terug in het brede werkveld.

Om die stap naar de toekomst te zetten bouwen we binnen het cluster aan verschillende podia waar bedrijven en kennisinstellingen elkaar ontmoeten en versterken.

De vorm kan per thematiek verschillen, zoals een (bestaande) demofabriek, een lopend samenwerkingsinitiatief of een nieuw op te zetten laboratorium.

We investeren op vijf actielijnen:

  1. Versterking van ketens en ecosystemen;
  2. Talentontwikkeling;
  3. Innovatie en beroepspraktijk;
  4. Leven lang ontwikkelen;
  5. Contextrijke infrastructuur.

Binnen deze actielijnen creëren we ontmoetingen en investeren we in de mensen die hier vraaggestuurde acties uitwerken. We bieden extra capaciteit binnen de kennisinfrastructuur om een invulling te geven aan de praktische en strategische kennisvragen uit het bedrijfsleven. En we bouwen tegelijkertijd een platform om jonge kenniswerkers klaar te stomen voor een vervolgtraject in het regionale hightech bedrijfsleven. Zo bouwen we samen aan de toekomst van het regionale bedrijfsleven en de Oost-Nederlandse technici.

De leer-/werkomgeving voor procestechnologie